Regulamin

Regulamin usług serwisowych firmy IT-COM S.J.

1. Usługi serwisowe w ramach gwarancji producenta świadczone są zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych.  Wszelkie czynności wykraczające poza warunki gwarancji regulowane są przez niniejszy regulamin.

2. Oryginał dokumentu potwierdzającego przyjęcie Zlecenia Serwisowego jest jedynym dokumentem pozwalającymi na odbiór sprzętu z serwisu. Podczas odbioru wspomniany dokument zostaje zwrócony wystawcy.

3. Korespondencja i wymiana informacji odbywa się wyłącznie ze zlecającym naprawę, którego dane widnieją na Zleceniu Serwisowym.

4. Klient zlecając podjęcie działań serwisowych sprzętu komputerowego powinien sporządzić kopię zapasową danych znajdujących się na dysku twardym. Firma iT-Com nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów podczas wykonywania czynności serwisowych.

5. Zlecenia Serwisowego należy dokonać osobiście bądź za pośrednictwem formularza  znajdującego się na naszej stronie.

6. Formularz zgłoszenia oraz (dodatkowo dla napraw gwarancyjnych) warunki gwarancji zawierają informacje na temat potrzebnych dokumentów i danych jakie potrzebne są dla uruchomienia procedury serwisowania urządzenia. Brak któregokolwiek wymagania formalnego skutkuje zatrzymaniem procesu serwisowania, a czas naprawy zostanie naliczany dopiero od momentu usunięcia przez klienta wszystkich braków formalnych. Zasada ta dotyczy każdego rodzaju zgłoszenia serwisowego.

7. Diagnoza powierzonego urządzenia zostanie przeprowadzona wyłącznie pod kątem usterki podanej przez Klienta.

8. Testowanie sprzętu zgłoszonego do naprawy płatnej lub pogwarancyjnej jest odpłatne. Opłata określona jest w cenniku usług i pobierana jest w tym przypadku w sytuacji nie podjęcia naprawy lub niemożliwości wykonania naprawy.

9. Dodatkowo opłata za diagnozę pobierana jest,  gdy:
·    zgłoszony do naprawy sprzęt okaże się sprawny (dotyczy również napraw gwarancyjnych),
·    usterka jest wynikiem niewłaściwej pracy oprogramowania, a nie sprzętu (również w przypadku napraw gwarancyjnych),
·    nastąpiło wykluczenie lub ograniczenie gwarancji pociągające zmianę kwalifikacji naprawy na płatną.
10. Dla napraw płatnych przedstawiana jest wycena naprawy. Oferta jest ważna 7 dni od daty poinformowania klienta (e-mail, fax., poczta, telefon). Brak odpowiedzi Klienta we wspomnianym terminie jest traktowany jako rezygnacja z naprawy i wiąże się z naliczeniem opłaty za testowanie urządzenia.


11. Gwarancja udzielana dla napraw płatnych wynosi dla:
·    laptopy - 3 miesiące
·    monitory – 3 miesiące
·    drukarki – 3 miesiące
12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona (Art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego) – dot. towaru sprzedanego dla celów związanych z działalnością gospodarczą.

13. Zlecając naprawę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę iT-Com spółka jawna w celu promocji (marketingu) produktów i firm. (Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych.)

14. Za sprzęt pozostający w serwisie pobierana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł netto  dziennie w przypadku, gdy odbiór nastąpi po okresie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podany przez osobę zdającą numer telefonu, adres poczty E-mail lub w inny sposób wskazany przez klienta. Brak możliwości zawiadomienia klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia klienta z opłaty magazynowej. W przypadku naliczenia opłaty magazynowej, odbiór sprzętu nastąpi po uregulowaniu tejże opłaty na rzecz serwisu komputerowego.

15. Po upływie 60 dni kalendarzowych od daty poinformowania klienta o zakończonej naprawie lub o zwrocie sprzętu nienaprawionego na podane dane kontaktowe, sprzęt ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego, oraz na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa przez jego objecie w posiadanie samoistne.

16. Każdy klient firmy iT-Com spółka jawna oddający sprzęt do naprawy jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddający sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to zarazem umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.


Notice: Undefined variable: result in /var/www/clients/client1/web1/web/_ZEND/My/Page.php on line 145